مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

مهمترین بخش یک پروژه ساختمانی قبل از شروع عملیات اجرایی، طراحی می باشد به نحوی که وجود هر گونه اشتباه در محاسبات ، عدم ارائه دیتیل لازم و یا عدم مطابقت نقشه های ارائه شده با شرایط اجرا شده پروژه ( asbuilt ) منجر به عدم کارایی مناسب بخشهای مختلف در پروژه شده و همچنین تحمیل بار مالی فراوان به سرمایه گذاران و کارفرمایان می گردد بطوریکه در بسیاری از پروژه ها تغییرات متعدد نقشه ها، منجر به طولانی شدن مدت زمان اجرا، تحمیل هزینه های اجرای مجدد و همچنین پرت زیاد متریال و باقی ماندن بسیاری از اقلام خریداری شده در پایان پروژه به علت تغییرات نقشه خواهد شد.

گروه فنی مهنـدسی شهاب سایش به پشتـوانه تجــربیات  ارزنـده چنـد دهـه و همـچنین مهـارت نیــرو های متخصص و کـار آزمـوده خود و با در نظر گرفتـن و آنالیز مسائل مالی و اقتصــادی پروژه ها  در بحث  Energy Saving اسـتفاده از سیـستم ‌های مدیریت انرژی EMS ، نقشـه هـای  دو بعــدی و  سه بعــدی  ( shopdrawing ) مطابق با شرایط اجرا در ساختمانها را طراحی نموده و با نظارت مستمر، منظم و دقیق و تهیه چک لیست ها باعث کاهش مدت زمان اجرا، کاهش اتلاف انرژی بویژه بهینه سازی عملکرد سیستم می گردد.

این گروه آمادگی خود را جهت طراحی و نظارت پروژه ها اعلام می دارد.

 

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴