مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

نام پروژه: پیاژه
محل پروژه: خیابان دیباجی جنوبی، کوی نوریان
کاربری: مسکونی

 

 

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴