مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

نام پروژه: اتحادیه لاله زار
محل پروژه: خیابان لاله زار جنوبی
کاربری: تجاری - اداری

 

 

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴