مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

نام پروژه: مجتمع مسکونی چناران پارک
محل پروژه: الهیه ، خیابان چناران
کاربری: مسکونی

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴