مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

نام پروژه: آموت
محل پروژه: کرج
کاربری: تجاری اداری تفریحی

 

 

 

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴