مشاوره تلفنی ۴۴۸۰۹۷۴۱ info@shahabsayesh.com

نام پروژه: مجتمع تجاری - اداری نگار
محل پروژه: ونک
کاربری: تجاری - اداری

 

۴۴۸۰۹۷۴۱

info@shahabsayesh.com

۱۲۳۴ تهران، نیایش غرب، خیابان نشاط، شماره ۲۴